Juridische mededeling

Editor

De website die toegankelijk is op het adres https://www.la-demeure-des-sacres.com (hierna: de “Site”) wordt uitgegeven door E.I. Céline SONGY, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Reims onder nummer 753 698 877 en met maatschappelijke zetel te 29 rue Libergier; telefoonnummer +33 (0) 6 79 068 068 (hierna “La Demeure des Sacres” genoemd).

De toegang tot de site en het gebruik van de inhoud ervan vindt plaats in het kader van de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Het feit van toegang tot en browsen op de site vormt door de internetgebruiker een onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende gegevens: De site wordt gehost door het bedrijf Farman Communication, 2 rue Léon Patoux, 51100 Reims; telefoonnummer: +33 (0)3 26 04 75 50.

Officiële website: https://www.farman-communication.com/ – Publicatiedirecteur: Jean-Pierre POULAIN

 

Intellectueel eigendom

De Site als geheel, evenals elk van de elementen waaruit deze bestaat (in het bijzonder teksten, diagrammen, bomen, software, animaties, afbeeldingen, foto’s, illustraties, video’s, grafische of redactionele voorstellingen, logo’s, enz.) vormen werken van de geest die wordt beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door enige andere toepasselijke internationale wetgeving.

La Demeure des Sacres, via haar vertegenwoordiger Céline SONGY, is als enige gemachtigd (rechtstreeks of door middel van licenties of machtigingen) om de elementen waaruit de Site bestaat, domeinnamen, merken, modellen, enz. te gebruiken. evenals de daarin weergegeven afbeeldingen en redactionele inhoud.

Het gebruik van de gehele of een deel van de Site, in het bijzonder door het downloaden, reproduceren, verzenden, weergeven of verspreiden voor andere doeleinden dan de raadpleging en het gebruik van de Site op persoonlijke en privébasis door de internetgebruiker voor niet-commerciële doeleinden is streng verboden.

Schending van deze bepalingen stelt de auteur bloot aan de sancties waarin zowel door het Wetboek van Intellectuele Eigendom wordt voorzien, met name voor inbreuken op auteursrechten en handelsmerkrechten, als door het Burgerlijk Wetboek op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid.

Het maken van een hyperlink naar een van de webpagina’s of elementen waaruit de Site bestaat, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van La Demeure des Sacres, die op elk moment kan worden ingetrokken. Elke inhoud, website of andere met een hyperlink die naar de Site leidt of naar een van de elementen waaruit deze bestaat, staat niet onder de controle van La Demeure des Sacres en laatstgenoemde wijst daarom alle verantwoordelijkheid af (in het bijzonder redactioneel) met betrekking tot de toegang tot deze websites en hun inhoud.

Beschikbaarheid van de site

La Demeure des Sacres streeft ernaar, voor zover mogelijk, de Site permanent toegankelijk te houden, maar is hiertoe niet verplicht. La Demeure des Sacres kan daarom de toegang tot de Site onderbreken, met name om redenen van onderhoud of actualisering, of om enige andere reden, met name technische of redactionele redenen, zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande informatie aan internetgebruikers, zonder dat La Demeure des Sacres hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. voor de gevolgen van deze onderbrekingen, zowel voor internetgebruikers als voor derden.

Bovendien kan La Demeure des Sacres niet verantwoordelijk worden gehouden als internetgebruikers geen toegang hebben tot de hele of een deel van de site als gevolg van een technisch defect of een probleem, in het bijzonder en niet beperkt tot:

een storing en/of overbelasting van het internetnetwerk,
falen van internetserviceproviders,
menselijke of elektrische fout,
elke kwaadaardige tussenkomst,
eventuele software- of hardwarestoringen,
een geval van overmacht.

Verantwoordelijkheid

La Demeure des Sacres streeft ernaar om, naar haar beste vermogen, de juistheid en actualisering van de op de Site gepubliceerde informatie te waarborgen, waarvan zij zich het recht voorbehoudt om de inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

La Demeure des Sacres kan echter niet instaan ​​voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de op de Site ter beschikking gestelde informatie, welke informatie noch een garantie, noch een verbintenis vormt van de kant van La Demeure des Sacres ten opzichte van de internetgebruiker. Deze laatste kan in het bijzonder niet verantwoordelijk worden gehouden:

elke onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating van genoemde informatie; enige schade als gevolg van computerinbraak door een derde partij die leidt tot een wijziging van genoemde informatie;

en, meer in het algemeen, voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de oorzaak, oorsprong, aard en gevolgen, die verband houdt met de toegang (of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de Site), de inhoud, het gebruik van de Site en/of het toegekende krediet op alle informatie die van laatstgenoemde afkomstig is

La Demeure des Sacres kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de persoonlijke gegevens die op de Elloha-reserveringssite worden gedeponeerd, aangezien het een kanaalbeheerder is die extern is aan het etablissement.

De site is aangemeld bij de Commission Nationale Informatique et Liberté (CNIL). Als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op de regelgeving, heeft u het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van uw gegevens (art. 34 van de wet “Informatique et Liberties”). Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: contact@la-demeure-des-sacres.com met vermelding van het onderwerp “Uitoefening van rechten – <naam van de verwerking>”.